Deklaracja zgodności

Rombor Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby strona b2b.rombor.com.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.
Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.
Informacje dla użytkowników serwisu
Wszelkie treści nietekstowe przedstawione posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję.
Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy i
są dostępne w postaci tekstu.
Jeśli kolejność, w jakiej przedstawione są treści , ma znaczenie dla zrozumienia treści – jest przygotowana i możliwa do odczytania przez
program komputerowy.
Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie
na właściwościach zmysłowych .
Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji.
Wizualne przedstawienie tekstu lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1.
Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200%, bez użycia technologii asystujących oraz bez utraty
treści lub funkcjonalności .
Dla każdego limitu czasowego, ustawionego na odbiór treści, użytkownik może wyłączyć limit czasowy ( brak limitu czasowego )
W przypadku informacji, która przesuwa się, porusza użytkownik może wstrzymać, zatrzymać
lub ukryć ją za pomocą dostępnego
mechanizmu, chyba że poruszanie się, przesuwanie jest częścią czynności,
gdzie takie działanie jest istotne. Każdą automatycznie aktualizującą
się informację użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować
częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba że automa-tyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, gdzie takie działanie jest niezbędne.
Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk
nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.
Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub temat.
Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku lub z treści linku powiązanej z programistycznie określonym kontekstem.
Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym.
Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy.
Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, za wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście.
Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu.
Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku.

Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym,
są w taki sam sposób zidentyfikowane.
Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu.
Pojawianie się etykiet i instrukcji jest wywołane kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika.
Etykiety opisują, co ma wprowadzić użytkownik, a instrukcje – w jaki sposób ma to zrobić.
Przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie.
W stronach internetowych, na których pojawiają się zobowiązania prawne lub transakcje finansowe i w których użytkownik modyfikuje lub usuwa dane zawarte w systemach przechowywania danych lub wprowadza testowe.
Odpowiednio zastosowano :
Odwracalność: wprowadzenie danych jest odwracalne.
Sprawdzanie: dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek.
Potwierdzenie: dostępny jest mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.
Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika elementy formularzy, linki, nazwa oraz rola są przygotowane do odczytania przez program komputerowy, a stan właściwości oraz wartości które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy.